Nyheter

E.ON har byggt en ny anläggning för uppgradering av biogas i Eslöv

E.ON har byggt en ny uppgraderingsanläggning för biogas på VA SYDs avloppsreningsverk Ellinge i samarbete med Eslövs kommun, Orkla Foods och VA Syd. Det organiska avfallet från Orklas produktion och från invånare i Eslöv omvandlas till biogas för fordonsdrift.

Tidigare togs bara en liten del av rågasen från Orkla Foods till vara för uppgradering i en liten anläggning för fordonsbränsle via ett näraliggande tankställe.

Efter E.ONs investering i storleksordningen 15 miljoner kronor inkluderande stöd på sex miljoner från Klimatklivet kan nu all rågas som kommer från framför allt Orkla Foods men också hushållen i Eslöv via avloppsreningsverk att kunna tas till vara. Den förädlade gasen distribueras ut i det lokala gasnätet, till två publika tankstationer, en bussdepå samt industrikunder och hushåll som använder gasen till sina värmepannor.

Vid full drift kommer den nya uppgraderingsanläggningen att årligen kunna producera 12 GWh biogas, motsvarande 1,32 miljoner liter bensin.

Tryckvattenskrubber
Rötgasen innehåller förutom metan även koldioxid, fukt och svavel. I uppgraderingsanläggningen förädlas gasen för att vid leverans till kunder bestå av metan till 96 till 98 procent.

–Tekniken som används är en tryckvattenskrubber där koldioxid absorberas i vatten under tryck, säger Heléne Sarbrant, som är chef för biogasproduktion på E.ON. Det är en väl beprövad teknik som enbart kräver el och vatten för att drivas.

Till uppgraderingen kopplas en RTO (Regenerative Thermal Oxidation) som ökar klimatprestandan genom att reducera anläggningens metanförluster till atmosfär.

– Kretsloppet sluts genom att organiskt avfall från industri och invånare i Eslövsområdet kommer in till avloppsreningsverket, rötas till rågas som förädlas till biogas och levereras ut till kunder.

– Återanvändningen av resurser är en nyckel för att skapa ett hållbart samhälle, säger Andreas Lagerblad, avdelningschef för VA SYDs avloppsvattenavdelning. Det klarar vi i samverkan med andra. I det här fallet blir avloppsvatten och organiskt avfall till fordonsgas och gödsel till åkrarna i form av slam.

– Den här satsningen är en viktig del i vårt arbete att Eslövs kommun ska bli fossilbränslefri till år 2020, säger kommunalrådet Henrik Wöhlnecke (M) som är ledamot i VA SYDs förbundsstyrelse.

Kan försörja 900 personbilar
Den biogas som produceras i Ellinge kommer att kunna försörja 900 personbilar med drivmedel per år. Det finns omkring 170 publika tankstationer för gasfordon i Sverige, varav cirka 30 i Skåne. E.ON har förutom 58 publika tankstationer i Sverige över 20 bussdepåer för tankning av biogas. Energin som finns i en matavfallspåse kan driva en personbil tre kilometer.

FAKTA I KORTHET
Uppgraderingsanläggning för biogas på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv.
Byggstart: oktober 2017
Driftsatt: oktober 2018
Höjd kolonner: 13 meter
Kapacitet: 100 – 350 Nm3/h rötgas
Produktion: 12 GWh/år

Av Gösta Löfström

Bilden:
Det finns omkring 170 publika tankstationer för gasfordon i Sverige, varav cirka 30 i Skåne.