Nyheter

Uniper samordnar rivning av kärnreaktorer på Barsebäcksverket och OKG

Uniper har beslutat om en långsiktig och gemensam strategi för nedmontering och rivning av samtliga reaktorer på Barsebäck Kraft (BKAB) och de två reaktorer som ska stängas på OKG. Strategin är tänkt att skapa logistiska och ekonomiska samordningsfördelar mellan de båda pågående projekten som huvudsakligen kommer att genomföras under 2020-talet.

– Med Unipers valda strategi kan vi kraftsamla, samordna och integrera de båda projekten. Grundtanken är att dra nytta av alla de kompetenser och erfarenheter vi har – inte minst från Tyskland där Uniper redan genomfört rivning av kärnkraftverk, säger Johan Svenningsson, Country Chairman för Uniper i Sverige.

De radiologiska rivningarna av de stängda reaktorerna på Barsebäck Kraft och OKG ska genomföras under perioden 2020-2028, vilket innebär att allt radioaktivt avfall avlägsnas från respektive anläggning.

– Barsebäcksverket har tjänat det svenska samhället väl med stabil och fossilfri elproduktion. Den valda strategin är ett lyft för vår organisation. Nedmontering och rivning av stängda reaktorer är ett av de större industriprojekt som genomförts i Sverige, där vårt projekt ska samordnas med Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsprojekt och med övriga kärntekniska anläggningar, menar Åsa Carlson, VD Barsebäck Kraft AB.

Även på OKG välkomnas den nya strategin, och att den radiologiska rivningen av O1 och O2 nu ska genomföras samtidigt med rivningen på Barsebäcksverket.

– Det här ett väldigt positivt besked för vår verksamhet. Med en koordinerad nedmontering och rivning får vi samordningsvinster med den nya strategin. Vi kommer att kunna ta vara på BKAB:s erfarenheter och använda samma resurser med specialistkompetens för den radiologiska rivningen av O1 och O2, säger Johan Dasht, VD på OKG.

Projekten på BKAB och OKG finansieras av Kärnavfallsfonden, kärnkraftsbolagens egenfinansierade fond vars pengar ska användas till att ta hand om det använda kärnbränslet och finansiera nedmontering och rivning av kärnkraftverken.

– Sverige har ett robust system för att finansiera och ta hand om kärnkraftens restprodukter. Nu fullföljer vi vårt ansvar och sluter den cirkel som påbörjades på 1970-talet, säger Johan Svenningsson.

De båda rivningsprojekten på BKAB och OKG beräknas kosta cirka 10 miljarder kr, där redan genomförda aktiviteter på BKAB har utförts bättre än budget och bättre än plan. Även på OKG har tre års förberedelser för nedmontering och rivning genomförts inom ramen för budget.

Vad marken på respektive anläggning ska användas till efter slutförda projekt är ännu inte bestämt. Uniper är inte främmande för att i framtiden etablera ny fossilfri elproduktion på de platser där reaktorbyggnaderna står idag. På OKG kan det till och med bli tal om ny kärnkraft eller åtminstone livstidsförlängning av O3.

– Oskarshamn 3 är en oerhört viktig anläggning för stabiliteten i det svenska elsystemet, och jag utesluter inte en livstidsförlängning i framtiden – om det är rimligt utifrån ett säkerhetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv, påpekar Johan Svenningsson och fortsätter:

– Genom mer fossilfri kärnkraft i det svenska elsystemet, så kan vi minska fossilutsläppen i norra Europa. Vi ser också en utveckling där digitaliseringen i samhället och omställningen av transportsektorn, kommer att öka behovet av el och hög elkvalitet.

Bilden:
OKG:s tre reaktorer från vänster O1, O2 och O3.
Foto: OKG