Nyheter

EU:s energiministrar diskuterar långsiktig klimatstrategi och ren energi

Den 19 december möts EU:s energiministrar för att diskutera EU-kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi. Ministrarna ska även få en uppdatering om arbetet med EU-kommissionens paket för ren energi. Statssekreterare Emil Högberg representerar Sverige vid mötet.

EU-kommissionen har presenterat sitt meddelande om en långsiktig klimatstrategi för EU. Meddelandet innehåller scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till EU:s framtida klimatmål. Sverige ställer sig bakom EU-kommissionens slutsats att EU bör nå netto-nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Det ligger också i linje med Sveriges mål om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

– Allt pekar på att en skyndsam omställning kan gynna tillväxten – att gå före i klimatarbetet är en ekonomisk möjlighet som EU måste ta vara på. Energisektorn kommer att spela en nyckelroll för att nå netto-nollutsläpp till 2050. Men för att det ska gå behövs lösningar som är samhällsekonomiskt hållbara och gagnar alla medborgare, säger statssekreterare Emil Högberg.

Strategin är inget lagstiftande förslag, utan en strategisk vision som beskriver hur EU kan bidra till Parisavtalets mål. EU-kommissionen har föreslagit att strategin behandlas brett, både i EU:s institutioner och i medlemsstaterna under 2019.

Det österrikiska ordförandeskapet väntas även att informera energiministrarna på mötet om överenskommelser om förslagen till EU:s rättsakter för den inre marknaden: elmarknadsdirektivet, elhandelsförordningen, krisberedskapsförordningen och ACER-förordningen. Dessa rättsakter väntas formellt antas av rådet under första halvåret 2019.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.