Nyheter

Förarstöd krävs för att låsa upp skogsmaskinernas potential

Big five – Skogforsks studie av fem stora slutavverkningsskördare visar att det krävs bättre förarstöd för att fortsätta höja prestationsnivån i skogsbruket.

Under sommaren 2018 genomförde Skogforsk en studie av fem stora slutavverkningsskördare hos SCA utanför Kälarne. Studien presenterades på TSGs tillverkarseminarium i oktober och en liten förhandstitt på resultaten gjordes även i tidningen Vision. Resultaten kommer att publiceras i sin helhet så snart berörda tillverkare lämnat sina synpunkter. Samtliga ekipage – med mycket vana förare i sina ordinarie maskiner – uppnådde en mycket hög prestation, nästan dubbelt så hög som medelföraren förväntas prestera.

– Det betyder att maskinernas prestationspotential rent tekniskt är betydligt högre än vad en normal förare klarar, annat än under kort tid, säger Rolf Björheden, som ansvarat för studien.

Maskinernas tekniska prestanda är alltså fullt tillräcklig. Men för att öka prestationen ytterligare måste tillverkarna utveckla förarstöd som gör att fler kan utnyttja potentialen hos de här avancerade maskinerna. En potential som för de flesta är utom räckhåll i praktisk drift.

– Vi har länge vetat att maskinernas tekniska prestationsförmåga är mycket hög. Men hur påverkas arbetsmiljö, värdeskapande och virkespresentation av hög arbetstakt i en grov skog? Det var frågor vi ville belysa, säger Rolf Björheden.

Trots hög produktionstakt bedömdes uppläggningen av virket vara normal till god. Stamhållningen var god till godtagbar vilket indikerar förutsättningar för högt värdeutbyte. Arbetsmiljön, inklusive buller och vibrationer, var också god, trots den höga arbetstakten. Bränsleekonomin var utmärkt – förbrukningen per avverkad kubikmeter var ungefär hälften av normal nivå – sannolikt som en direkt följd av den höga prestationen. Det ger alltså betydande miljövinster om den genomsnittliga prestationsnivån kan höjas.

– Studien visar tydligt att prestationen skulle kunna höjas för de flesta skördarförare, om vi med hjälp av system för förarstöd lyckas göra arbetet enklare. En skördarförare behöver utföra upp till 3 500 reglagerörelser i timmen under sitt arbete. Det är en hård arbetsbelastning, som kan minskas med hjälp av t ex delautomation, säger Rolf Björheden.

Framförallt kranarbetet är krävande. Annan viktig utveckling enligt Rolf Björheden är att bygga in olika typer av stöd som underlättar maskinunderhåll, inställningar, planering, taktiska metodval och samarbetet mellan skördare och skotare.

Just nu pågår mycket utvecklingsarbete på Skogforsk kring dessa frågor. Projekt som berör delautomation av kranarbete har kommit långt, liksom planeringsverktyg för smarta stickvägsnät, gallringsuppföljning och för kontinuerlig uppföljning av aptering och mätning.

– Vi har precis fått finansiering för flera stora projekt där vi ska utveckla nya förarstöd, säger Rolf Björheden. De kan kopplas samman med de delar vi redan har på plats till ett kvalificerat system som gör det möjligt för fler förare att närma sig den höga produktionspotential som rent tekniskt finns inbyggd i maskinerna. Tiden är rätt – utvecklingen av sensorer och smarta datorprogram skapar rätt förutsättningar för detta genombrott.

Foto: Skogforsk