Nyheter

Ny klimatstrategi sätter riktning för Kungsbacka

Produktionen av förnybar el ska fördubblas till 2030 och Kungsbacka kommun ska nå nettonollutsläpp senast år 2045. Den nyligen antagna klimatstrategin innebär ett viktigt kliv framåt för att Kungsbacka ska bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

År 2030 ska utsläppen inom Kungsbacka kommun minska med 60%, jämfört med 1990. Och senast år 2045 ska punkten för nollutsläpp vara nådd. Kungsbacka kommuns klimatstrategi består av politiskt antagna mål för att minska utsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Åtgärderna för att nå målen berör flera områden. Bland annat ska Kungsbacka kommun stödja utbyggnaden av ladd-infrastruktur för eldrivna fordon, verka för ökade möjligheter för resor med cykel, gång och kollektivtrafik och minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel.

Målen berör inte bara kommunens egna verksamheter utan tar ett helhetsgrepp om Kungsbackas klimatpåverkan. Genom att ställa krav i upphandlingar som påverkar utvecklingen av energieffektiva lösningar och genom att samarbeta med näringsliv och andra aktörer kan Kungsbacka inspirera till hållbart resande. Kungsbacka ska jobba för att stödja kommuninvånare och företag med information om förnybar energi.

– Strategin begränsas inte till endast de kommunala verksamheterna utan inkluderar våra invånare, näringslivet i kommunen och inte minst våra olika förvaltningar och bolag. Alla behövs för att vi ska kunna uppnå våra mål, säger kommundirektör Ann-Charlotte Järnström.

Kungsbackas ansvar i det globala klimatarbetet
Klimatstrategin tar avstamp både i Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) som Kungsbacka skrev under 2016 och de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen. Klimatarbetet handlar om globala och långsiktiga frågor som kräver samarbete och samverkan lokalt, nationellt och internationellt för att lyckas.

Kungsbackas mål om nettonollutsläpp senast år 2045 är i samma linje som Sveriges nationella klimatmål. Genom strategin tar Kungsbacka kommun sin del av ansvaret för klimatet och visar samtidigt att det är möjligt att uppnå nollutsläpp.

En stor del utav klimatpåverkan som är svår att mäta är den som sker via konsumtion, bland annat eftersom det ger upphov till utsläpp även utanför kommunens gränser. Konsumtionsbaserade utsläpp berörs i strategin genom konkreta åtgärder inom våra inköp som att Kungsbacka ska styra planering och inköp av livsmedel mot bästa möjliga klimatnytta och att fortsätta arbetet med att minska matsvinnet.

– Med den antagna klimatstrategin fullföljer vi vårt åtagande i och med Borgmästaravtalet och anger hur Kungsbacka ska arbeta för att uppnå de nationella och globala miljö- och hållbarhetsmålen, säger Hans Forsberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

– En viktig del i miljöarbetet är vår fortsatta ambitiösa satsning på fordon som drivs av förnyelsebar el och biogas. Samt satsningen på produktion av förnyelsebar energi med solceller och solfångare på våra byggnader, säger Fredrik Hansson (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Foto: Kungsbacka kommun