Nyheter

14,7 miljoner i nya bidrag för skredsäkrande åtgärder i Göta älv

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åtgärder i Göta älvdalen. Det är Lilla Edets kommun och Göteborgs kommun som får bidragen för sex olika projekt.

SGI beviljar i besluten 6,2 miljoner kronor till Göteborg för åtgärder vid fastigheten Backa 27:45 med flera, där man kommer att installera ett översvämningsskydd längs med älven och där marken måste förstärkas eftersom stabiliteten är låg. Att slå samman åtgärderna ökar nyttan.

Resterande 8,54 miljoner kronor fördelas till Lilla Edet för åtgärder vid:

  • Västra älvstranden, vilket är ett av de mest prioriterade områdena längs hela älven (5 miljoner kronor).
  • Område vid Gårdaån, Tingberg, där det föreligger skredrisk i delar av området (2 miljoner kronor).
  • Norra Skansenvägen, där det finns en tydlig sannolikhet för skred längs Skansenvägen norr om Smörkullen (700 000 kronor).
  • Hjärtum 2:22, där det enligt Göta älvutredningen (GÄU) bedöms finnas en påtaglig sannolikhet för skred. I området förekommer även så kallad kvicklera, vilket kan medföra ett större skred. (700 000 kronor).
  • Kärra 8:2 där det finns en viss sannolikhet för skred (140 000 kr). Delegationen anser att projektet även fyller ett syfte som referensprojekt för hur privata fastighetsägare kan söka och nyttja bidraget.

De statliga bidragen delas ut av Statens geotekniska institut (SGI) efter yttrande från Delegationen för Göta älv och bygger på en statlig bidragsnivå om 70 procent av de totala kostnaderna.

Regeringsuppdrag
Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2019 40-90 miljoner kronor (beroende på budgetbeslut framöver). Kommunerna ansöker om bidrag.

I delegationen ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.