Nyheter

Naturvårdsverket ger bidrag till en bättre vattenmiljö i Linköping

Naturvårdsverket har beviljat bidrag till Tekniska verkets projekt att bygga en ny damm för dagvattenrening vid Gillbergagatan i Tornby, i Linköping.

Dagvatten har identifierats som en källa till att föroreningar sprids. Tekniska verken i Linköping vill hitta bättre effektivare lösningar för hantering och rening av dagvatten, för att på så sätt minska den negativa påverkan på hav, sjöar och andra vattendrag. När föroreningar från regn och snösmältning hamnar i våra sjöar och vattendrag innebär det negativ påverkan på de organismer som lever i och runt våra vatten.

På Gillbergagatan i Tornby i Linköping finns idag en reningsanläggning för dagvatten byggd 2001 – den tar hand om vattnet från östra delen av Tornby industriområde (45,7 ha) – som mynnar ut i Stångån. Anläggningen är dock gammal och bristfällig och behöver därför byggas om. Den nya dammen som ska byggas kommer att ha fyra gånger så stor volym och få en betydligt bättre funktion, genom sedimentering och oljeavskiljning.

Befintlig anläggning kommer i projektet att ersättas med en större öppen damm i parkområdet sydväst om befintlig anläggning.

Naturvårdsverkets bidrag på 936 000 kronor utgör 45 procent av den totala byggkostnaden, resten står Tekniska verken för. Kostnaden för att anlägga dammen beräknas hamna på 2 340 000 kronor. Utöver det ansvarar och finansierar Linköpings kommun, som också är med i projektet, för hantering/borttagande av förorenade massor som finns på platsen där dammen ska anläggas.

Projektet kommer att startas under november 2018 med planering inför kommande grävarbete.