Nyheter

Konjunkturen planar ut i Göteborgsregionen

Konjunkturen har som väntat mattats av under hösten visar Business Region Göteborgs fjärde och sista konjunkturrapport för 2018. Arbetsmarknaden är fortsatt stark samtidigt som bostadspriserna fallit och varslen ökat.

Konjunkturen i Göteborgsregionen har mattats av under hösten och konjunkturindex landar nu för första gången sedan våren 2016 under 40, den nedre gränsen för högkonjunktur. Resultatet, 34, vilket definieras som konjunktur starkare än normal, är en bra bit från förväntningarna från förra våren då höstprognosen uppgick till 52.

– Konjunkturen är väldigt svårbedömd just nu, många branscher ligger fortfarande i högkonjunktur men läget är mer dämpat jämfört med i våras. Man ska också komma ihåg att den högkonjunktur vi sett de senaste åren inte kan vara för evigt, det är väntat att vi förr eller senare når en utplaning. Mycket talar för att vi är där nu – Sveriges ekonomi har slagit av på takten och BNP har sjunkit, till stor del beroende på minskad hushållskonsumtion, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Bilden framåt ser tudelad ut. Företagen spår att produktionstakten kommer skruvas upp den kommande våren samtidigt som regionens viktiga export­destinationer tros plana ut sin BNP-tillväxt under 2019. Flera indikatorer visar på en avmattning i nuläget, bland annat faller bostadspriserna och antalet lagda varsel ökar.

– Arbetsmarknaden går fortsatt på högtryck och bristen på kompetens uppges tillväxthämmande. Vi ser också en fortsatt avmattning på bostadsmarknaden, vilket kan leda till minskat byggande kommande år, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Jobbtillväxten fortsatt stark
Göteborgsregionen visar på starkast sysselsättningstillväxt och lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Under tredje kvartalet 2018 var sysselsättningstillväxten i Göteborgsregionen 2,6 procent på årsbasis. Cirka 553 000 personer var sysselsatta, vilket kan jämföras med cirka 539 000 personer samma period 2017.

Arbetslösheten i regionen minskar ytterligare och låg i oktober 2018 på 5,5 procent, en minskning med -0,1 procentenheter på årsbasis. Drygt 28 400 personer var öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program under oktober månad. 61 procent av dessa var utrikes födda.

Positivt här är att många utrikes födda personer har lämnat det arbetslösa stadiet och har tagit klivet in på arbetsmarknaden. Nya påfyllningar av utrikes födda i arbetskraften gör emellertid att den verkliga minskningen inte riktigt syns i statistiken.

Foto: Business Region Göteborg