Nyheter

Vattenfall uppnår koldioxidmål i Berlin

Vattenfall och staden Berlin kom i slutet av 2009 överens om ett omfattande klimatavtal. Målet var att till 2020 halvera utsläppen av koldioxid från den tyska huvudstadens värmekraftverk, jämfört med basåret 1990. Myndighetsuppgifter visar nu att målet uppnåddes redan i slutet av 2017 och därmed tre år tidigare än utlovat.

– Vattenfall har investerat mer än tio miljarder kronor för att göra våra värme- och kraftvärmeverk i Berlin mer effektiva och minska utsläppen från produktionen. Även om vi byggt ut och årligen anslutit i genomsnitt 20 000 nya kunder till vårt fjärrvärmenät i Berlin, har de absoluta koldioxidutsläppen från värmeproduktionen minskat med mer än 50 procent, säger Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef.

Enligt uppgifter från ”Deutsche Emissionshandelsstelle” (Dehst), en del av den tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket, släppte Berlins 24 värmeproduktionsanläggningar år 1990 ut 13,3 miljoner ton koldioxid. Utsläppen från de kvarvarande 18 anläggningarna 2017 hade minskat till 6,3 miljoner ton – en minskning med 52,7 procent.

– En stor anledning till att målen kunnat uppnås i förtid är stängningen av det brunkolseldade värmekraftverket Klingenberg i maj 2017, säger Gunther Müller, chef för Vattenfalls värmeverksamhet i Berlin. Dessutom har vi moderniserat och effektiviserat styrningen av produktionsanläggningarna i Berlin, och ökat andelen bränslen som medför lägre utsläpp, främst naturgas och biomassa. Fast att uppnå målen för klimatöverenskommelsen med staden Berlin var bara första fasen för oss. Nu arbetar vi vidare för att kunna fasa ut stenkol helt och hållet till 2030.

Som ett led i detta arbete pågår just nu ombyggnaden av värmekraftverken i Lichterfelde och Marzahn som förses med nya flexibla gaseldade ångturbiner. I framtiden kommer även solfångare, högeffektiva värmepumpar och power-to-heat – användning av överskottsel från förnybar produktion – att integreras i värmeproduktionen.

Efter att målet för klimatöverenskommelsen nu redan uppnåtts är nästa stora milstolpe att hitta lösningar som gör det möjligt att helt sluta använda stenkol till senast 2030. En del i detta är att den stenkolseldade pannan ’Block C’ vid värmekraftverket Reuter i området Spandau i Berlin kommer att stängas till 2020.

Staden Berlin och Vattenfall arbetar för närvarande med en förstudie för att komma fram till hur de kommande stegen ska se ut för att kol ska kunna sluta användas helt och hållet. Resultaten från denna förstudie ska vara klara nästa år.

Fakta:
Koldioxidutsläpp från Berlins värmekraftverk 1990: 13,3 miljoner ton
Koldioxidutsläpp från Berlins värmekraftverk 2017:   6,3 miljoner ton