Nyheter

Fortum har nu rivit regleringsdammen i Kolsjön

Fortum har nu rivit regleringsdammen i Kolsjön, en sjö ca två mil söder om Arvika. För dammar som har en liten betydelse för det svenska kraftsystemet kan en utrivning ge så stora vinster för den lokala miljön att det är motiverat att riva dammen. Kolsjön är ett sådant exempel.

När dammen nu har rivits ut så kommer vattnet att återgå till sitt naturliga flöde. Nästa steg är att genomföra biotopförstärkande åtgärder, bland annat utläggning av lekgrus, för att främja den biologiska mångfalden.

– I ett kraftsystem med mer oregelbunden produktion så är behovet av flexibilitet och möjligheten att producera el när det verkligen behövs avgörande. Eftersom dammen i Kolsjön spelade en mycket liten roll när det gäller att bidra med flexibilitet så bedömde vi att den helt enkelt skulle göra större nytta som utriven och därmed gynna lokala naturvärden, säger Johan Englund, kommunikationschef för Fortums vattenkraft.

I förra veckan började rivningsarbetena av dammens tröskel och dess betongväggar och varje del av dammkonstruktionen ned till fast botten tas bort. Vid en utrivning så skapas det fria vattenvägar för fisk och annan fauna, dessutom återgår vattenflödet till ett mer naturligt tillstånd. Utöver detta så kommer Fortum att genomföra biotopförbättrande åtgärder i området. Detta för att främja naturliga livscykler hos bl.a öringen. Dammen var placerad i Kolsjöns utlopp och genom rivningen och övriga åtgärder så bedömer Fortum sammantaget att de lokala naturvärdena i Kolsjön och Kolån kommer gynnas.

– Det känns roligt att vara igång med arbetet, och rivningsarbetet har gått bra, säger Tomas Utter, projektledare för utrivningen på Fortum. Efter utrivningen så kommer vi att lägga ut natursten och naturgrus där dammen tidigare fanns. Vi kommer också att anlägga lekbottnar för öring bland annat i Kolån. Vi gör dessa åtgärder i samråd med fiskevårdsexperter så att vi får bästa resultat och bedömer att detta kommer stärka den biologiska produktionen i området, fortsätter Tomas Utter.

Projektet genomförs inom ramen för Fortums Miljöfond som har till syfte att utföra miljöförbättrande åtgärder i anslutning till Fortums vattenkraft.

Foto: Sara Sandberg Fortum