Nyheter

Jernkontoret storsatsar på vattenfrågor

Den här veckan placerar stålindustrin för första gången en egen vattenexpert i Bryssel. Anledningen är att Kommissionen ska se över vattendirektivet och föreslå nödvändiga förändringar senast 2019.

Sophie Carler är utbildad marinbiolog (Ph. D.) och har jobbat på Jernkontoret som senior rådgivare i vattenfrågor sedan 2006. Under hösten kommer hon att vara stationerad i Bryssel på Svenskt Näringslivs kontor för att, i samarbete med många andra aktörer, arbeta för en verklig revidering av vattendirektivet som leder till en modern vattenförvaltning av Europas vatten. Svenskt näringsliv erbjuder sina medlemsorganisationer en plats i Bryssel under tre månader inom sitt utvecklingsprogram ”Visiting Star”.

– Det är viktigt att Jernkontoret och stålindustrin satsar på vattenfrågorna. Vattendirektivet är 20 år gammalt, vi behöver modernisera vattenlagstiftningen så att den också tar hänsyn till klimatförändringar och ekosystemens naturliga förändringar. Idag mäts vattenkvalitén mot ett statiskt mått som motsvarar ett av människan helt opåverkat tillstånd, och det är helt orimligt, säger Sophie Carler.

EU:s vattendirektiv innebär att medlemsländerna ska säkerställa vattenkvaliteten, skydda och förvalta sjöar, vattendrag, kustvatten, och grundvatten på ett hållbart sätt.

– En grundläggande princip i direktivet är den så kallad one out, all out principen. Den innebär att det alltid är den kvalitetsfaktor vars nivå är lägst som avgör den sammanvägda vattenkvalitén. Det har visat sig vara en dålig metod för att bedöma och redovisa miljöns status, som både myndigheter och näringsliv länge varit kritiska till, säger Sophie Carler.

De viktigaste frågorna som stålindustrin kommer att driva i Bryssel är:

1. Ändra på definitionen av god ekologisk status och utgå från en vattenmiljö som ska vara tillräckligt motståndskraftig mot mänsklig påverkan inklusive klimatförändringar

2. Möjliggöra tillägg för undantag för samhällsviktiga verksamheter

3. Förbättra metoderna för att redovisa god ekologisk status för vattenmiljön (ta bort principen one out, all out.

Foto: BildN