Nyheter

Nu får Region Skånes klimatmål större tyngd

Det rödgröna styret i Region Skåne vill spetsa klimatarbetet genom att införa ett klimatpolitiskt ramverk nästa år. Det innebär att klimatmålen kommer att följas upp på ett liknande sätt som regionens ekonomiska mål.

Syftet är att säkerställa att Region Skåne når upp till sitt interna klimatmål. Klimatmålet innebär att Region Skåne ska vara fritt från fossila bränslen i kollektivtrafik, transporter och energianvändning senast 2020. Region Skåne ska också vara en föregångare i att minimera utsläppen av växthusgaser.

– Region Skåne har uppnått bra resultat i sitt klimatarbete, men för att ta det sista steget måste frågan lyftas ytterligare en nivå. Inte minst den senaste sommaren ger en föraning om hur det kommande klimatet kommer att se ut. För Skåne gäller det att ta sin del av det globala ansvaret och att anpassa sig för en annan verklighet, säger regionråd Anders Åkesson (MP).

Den 1 januari 2018 trädde en ny klimatlag i kraft i Sverige. Tillsammans med nya klimatmål utgör detta ett ramverk för landets framtida klimatpolitik. Det betyder att de strategiska målen i Region Skånes klimatpolitiska ramverk ska vara i nivå med de nationella klimatmål som fastställts av regeringen och vara kopplade till aktuell forskning. Det innebär också att klimatmålen ska ha samma styrka som de ekonomiska målen för Region Skåne.

Ett klimatpolitiskt råd inrättas, bestående av sju representanter för näringsliv, forskning och oberoende föreningsliv.

– Det klimatpolitiska rådet säkerställer att klimatfrågan får en koppling till forskning och näringsliv. Miljöfrågorna har fått ett ökat fokus i regionen den senaste mandatperioden. Det klimatpolitiska ramverket blir ett mycket viktigt instrument för att säkerställa att miljöarbetet fortsätter med full kraft. Gröna värden är lika viktiga som siffrorna i en budget, säger regionråd Anders Åkesson (MP).

För att leva upp till regionfullmäktiges beslut att införa ett klimatpolitiskt ramverk lämnas följande uppdrag till regionstyrelsen i budgeten för 2019:
Att precisera och fastställa de klimatpolitiska målen
Att synkronisera, anpassa och ersätta med redan existerande mål, handlingsplaner, arbete och redovisning både inom ramen för Region Skånes miljöprogram och Klimatsamverkan Skåne i enlighet med det klimatpolitiska ramverket
Att inrätta ett klimatpolitiskt råd och närmare beskriva dess uppdrag
Att årligen, i samband med årsredovisningen, presentera en klimatredovisning