Nyheter

Stöd till biogasproduktion utvidgas med 270 miljoner

Regeringen aviserar i vårändringsbudgeten att stödet till biogasproduktion utvidgas med 270 miljoner kronor under året. Beskedet välkomnas av branschen. Men det är fortfarande angeläget att utforma stabila och långsiktiga villkor för biogasmarknaden i Sverige. Den aviserade biogasutredningen bör tillsättas omgående och utgöra grunden för en bred politisk överenskommelse.

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att dagens gödselgasstöd på 60 miljoner kronor utökas med 270 miljoner kronor under året. Utöver gödsel föreslås att även biogasproduktion från rötning av substrat som matavfall och avloppsslam, samt restprodukter från jord- och skogsbruk, omfattas av stödet. Detaljer presenteras i kommande förordningsändring. Det utvidgade stödet syftar till att ”stärka konkurrenskraften i den svenska biogaskedjan och påskynda omställningen mot förnybara energikällor”.

– Många svenska biogasproducenter upplever en svår konkurrenssituation och små marginaler. Stödet är en viktig åtgärd för att mildra en, på många håll, akut situation, säger Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige.

– Det är bra att stödet utökas och omfattar fler substrat. Det kan driva på biogasproduktionen. För att öka lönsamheten och främja investeringsviljan måste ökad efterfrågan stimuleras inom alla samhällssektorer. I vårt förslag till Nationell biogasstrategi visar branschen hur användningen av biogas kan öka, till stor nytta för klimat, miljö, företagande och nya gröna jobb, säger Maria Malmkvist.

– Nu krävs en bred politisk uppbackning för svensk biogas. Det aviserade stödet bör förlängas även kommande år för att garantera viss stabilitet. Det är också mycket angeläget att den aviserade biogasutredningen tillsättas omgående. Vårt förslag till Nationell biogasstrategi kan ge inspiration i arbetet, säger Maria Malmkvist.

Foto: Krister Hansson/Energigas Sverige