Nyheter

Ny arbetsgrupp satsar på etableringar i vindkraftens kölvatten

Vindkraftsetableringen i Markbygden i Piteå kommun tar ny fart. General Electric satsar 8 miljarder de kommande två åren, vilket ger många positiva effekter. Nu har en arbetsgrupp bildats med syfte att skapa nya etableringar i direkt anslutning till vindkraftparken.

– Den stora mängden grön el som kommer att produceras är attraktiv för framtida etableringar av elintensiva verksamheter. Det ska vi dra nytta av, säger Anders Lundkvist, kommunalråd Piteå kommun som ingår i den nya arbetsgruppen.

Satsningen på Europas största vindkraftpark med totalt 1101 vindkraftverk påbörjades redan 2008 när den första tillståndsansökan lämnades in. Efter ett pilotprojekt och den första etappen i Skogberget finns idag 48 vindkraftverk på plats.

Efter några års stiltje har projektet återigen vind i seglen. Hösten 2017 tog General Electric beslut att investera 8 miljarder kronor på vindkraft i Markbygden. Den första etappen innefattar 179 verk som ska resas och driftsättas 2018-2019. Projektet förväntas generera cirka 500 årliga arbetstillfällen under byggåren samt ett 50-tal permanenta arbetstillfällen när verken står klara.

– Vindkraftsutbyggnaden i Markbygden innebär ett väsentligt bidrag till regeringens utbyggnadsmål för vindkraft i Sverige, konstaterar Stefan Lundmark, nationell vindkraftsamordnare för Miljö- och energidepartementet.

Fler etapper är planerade, vilket innebär att stora investeringar står för dörren under en 10-årsperiod. Många nya arbetstillfällen kommer att skapas såväl under uppbyggnadsfasen som för drift och underhåll av vindkraftverken.

Ny arbetsgrupp ska skapa nya etableringar
Både Piteå kommun och de världsledande företagen som svarar för uppbyggnaden av vindkraftsparken, General Electric och Enercon, ser möjligheter till följdinvesteringar. Det handlar främst om etablering av elintensiva verksamheter som kan dra nytta av den stora mängd grön el som kommer att produceras i Markbygden. Ett par exempel är etablering av serverhallar och elintensiv industri i direkt anslutning till vindkraftparken.

Nu har Piteå kommun bildat en ny arbetsgrupp som ska stötta denna utveckling. De kommer att titta på möjliga siter för nya etableringar, där rätt planmässiga förutsättningar finns. Närhet till ställverk och elledningar samt naturskydd är bara några exempel på saker man tittar på.

– Vi kommer att jobba i nära samarbete med Svevind, General Electric och Enercon samt deras samarbetspartners. Dessutom ser vi stora möjligheter att bearbeta industriföretag med en tydlig hållbarhetsprofil och som i vissa fall beslutat sig för att använda endast grön el, säger Anders Lundqvist.

I kommunens arbetsgrupp ingår initialt representanter från kommunledningen, Näringsliv och Samhällsbyggnad/Fysisk planering.