Nyheter

Kraftringen fortsätter investera i elnäten

Under 2018 kommer Kraftringen att fortsätta att investera i elnäten. Mellan 2017-2020 kommer ett sextiotal vädersäkringsprojekt att slutföras. Till följd av de ökade investeringarna kommer Kraftringen att genomföra en höjning av elnätsavgiften som träder i kraft den 1 maj 2018. Höjningen inkluderar även en höjd avgift för regionnäten.

Kraftringens ambition att säkerställa en avbrottsfri och säker elleverans till samtliga kunder, på landsbygd och i tätort, kräver en uppgradering av det befintliga elnätet. För att kunna möta nuvarande och den i framtiden ökande elanvändningen med en ökad digitalisering i samhället kommer Kraftringen under 2018 fortsätta de sedan tidigare beslutade och planerade investeringarna i Kraftringens elnät.

– Våra kunder har rätt till en säker elleverans oavsett om man bor i tätort eller på landsbygden. För att uppnå detta kommer vi under perioden 2017–2020 att fördubbla vår investeringstakt jämfört med tidigare, säger Mikael Olsson distributionschef på Kraftringen.

På grund av de lokala skillnaderna i elnäten, kommer Kraftringen att genomföra stora investeringar för att öka leveranssäkerheten där det finns brister. Investeringarna handlar främst om att genomföra storskaliga vädersäkringar. Totalt kommer 560 kilometer oisolerad ledning att isoleras. I första hand handlar det om att gräva ner dessa ledningar. Där så inte är möjligt utrustas befintliga ledningar ovan mark med ytterligare skydd. I de områden som hittills vädersäkrats syns redan nu ett tydligt resultat där antalet avbrott minskat kraftigt.

– Eftersom majoriteten av näten i tätorter redan är nedgrävda under marken kommer många av investeringarna att ske på landsbygden. Samtidigt befinner sig en stor del av Sveriges elnät nu i ett skede där den femtio år gamla infrastrukturen behöver uppgraderas. Därför kommer även näten i tätorter att förbättras, genom exempelvis stationsbyten. Allt för att kunna erbjuda våra kunder samma försäkran om leveranssäkerhet, säger Mikael Olsson.

Till detta kommer Kraftringen att behöva förbereda den befintliga infrastrukturen för framtidens smarta elnät. Smarta elnät ska bland annat bidra till att bättre kunna ta till vara förnybar och intermittent elproduktion. Det innebär till exempel att kunder kan producera el via egna solceller och få betalt för att leverera överskottet in på Kraftringens elnät.

För att finansiera de påskyndade investeringarna kommer Kraftringen att genomföra en avgiftshöjning. Avgiftshöjningen påverkar inte den totala månatliga avgiften för elförsörjning utan enbart den andel som utgör kostnaden för elnätet. Höjningen träder i kraft den 1 maj 2018 och motsvarar för en lägenhetskund cirka 18 kr per månad, för villakund utan elvärme cirka 38 kronor per månad och för en villakund med eluppvärmning cirka 83 kr per månad.