Nyheter

Testbäddar för ökad innovation på KTH Live -In Lab

Akademiska Hus upplåter Undervisningshuset på KTH Campus i Stockholm som testbädd för att möjliggöra tester och forskning i samverkan med KTH Live-In Lab. Vinnovasatsningen syftar till att möjliggöra att nya konkurrenskraftiga miljötekniska och hållbara produkter och tjänster snabbare når ut till marknaden.

Akademiska Hus tillsammans med Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric går samman med KTH och möjliggör en utökning av antalet testbäddar inom KTH Live-In Lab. Därmed går KTH Live-In Lab under 2018 från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar.

KTH Live-In Lab är inne i en mycket intensiv fas med fokus på utförande och uppstartande av forskningsverksamhet samt produktion av den fysiska testbädden om 300 m2 bygglovsbefriad yta på KTH Campus Valhallavägen.

Testbädden beräknas stå klar för ibruktagande sommaren 2018 och studenter flyttar in till höstterminen 2018. Intresset att förlägga forskning och utveckling i verkliga miljöer är mycket stort och det finns ett starkt intresse och behov från industrin såväl som akademin att utöka omfattningen och därmed komplexiteten av testverksamheten.

Användning av byggnader är starkt kopplat till typen och syftet (boende, kontor, vård etc.) men metoden för att utföra tester eller forskning är densamma oberoende av typ eller syfte. För att testa produkter och tjänster i verkliga miljöer behövs fler testbäddar förlagda inom andra sorters verksamhet så som till exempel kontor, hotell och undervisningslokaler.

KTH Live-In Lab kommer under 2018 gå från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar. Inom ramen för detta samverkansprojekt finansierat av VINNOVA, Akademiska Hus, Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric möjliggörs en sammankoppling mellan den ursprungliga testbädden på KTH Campus Valhallavägen och följande byggnader: (1) Einar Mattssons 305 studentlägenheter på KTH Campus; (2) Akademiska Hus nya Undervisningshus på KTH Campus samt (3) Nordic Choice Hotel Hobo i centrala Stockholm.

– Akademiska Hus ser vikten av att upplåta befintliga byggnader som testbäddar för att stärka den spännande forskning och utveckling som sker inom KTH Live-In-Lab. Vi hoppas därmed kunna bidra till en snabbare utveckling av produkter och tjänster, något som i förlängningen kan driva innovationen inom bygg- och fastighetssektorerna och staka ut vägen för framtidens smarta och hållbara byggnader, säger Ulf Däversjö, direktör innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

Öppen och transparant databas
För att möjliggöra en utökad och konkurrenskraftig testverksamhet måste en öppen och transparent databas byggas upp. Testinfrastrukturen och databasen kommer att hantera data från flertalet olika byggnader och system.

Med uppbyggandet av en öppen databas följer även frågor kring integritet och datasäkerhet. Innovativ teknik, prestanda och boendebeteende kommer att kunna mätas och utvärderas.

Produkter och tjänster kommer i många fall och på olika sätt att interagera med personer som bor eller vistas i de olika testbäddarna. KTH Live-In Lab behöver därmed en genomtänkt hantering av information och personuppgifter av varierande slag. KTH Live-In Lab måste ta hänsyn och anpassas till aktuell och kommande lagstiftning bland annat om personuppgifter och datasäkerhet. Detta är speciellt angeläget att utreda då en ny EU-gemensam lagstiftning rörande dessa frågor träder i kraft 25 maj 2018.

Arbetet med identifiering av byggnadernas olika byggnadsautomationssystem har precis inletts och samkörs med ett Formasfinansierat projekt där KTH, SU/IRI, HSB Living Lab och Akademiska Hus utreder kommande datalags effekt på framtidens smarta och hållbara byggnader och städer.

Säkerställande av integritet och säkerhet av all fastighets- och brukardata är av yttersta vikt och KTH Live-In Lab kommer under 2018 löpande presentera material på Live-In Labs hemsida kring hur fastighetsägare bör hantera befintliga och kommande lagar kopplat till integritet och datahantering i byggnader.

Foto: Christensen & Co Arkitekter