Nyheter

Digital inlämning av årsredovisning öppnar nya möjligheter

Nu ges många av Sveriges företag möjligheten att lämna in sin årsredovisning digitalt. Två av tre aktiebolag kan nu skicka in årsredovisningen direkt från sin programvara till Bolagsverkets nya tjänst. På sikt kommer alla att kunna lämna in sin årsredovisning digitalt, då Bolagsverket kommer att få ett nytt regeringsuppdrag att vidareutveckla tjänsten.

Måndagen den 26 mars tar Näringsminister Mikael Damberg emot Bolagsverkets slutrapport om Tjänst för digital inlämning av årsredovisningar. I rapporten redovisas vilka möjligheter och nyttor som uppkommer för företagen när de kan tillgängliggöra finansiell information digitalt.

– Att det nu blir möjligt att lämna in årsredovisningen digitalt är en förenkling för företagarna, och vi har glädjande nog redan fått in de första i den nya tjänsten. Den totala samhällsnyttan av denna effektivisering är stor, liksom miljövinsterna. Vi kan även motverka ekonomisk brottslighet genom att tillgängliggöra finansiell information och öppna nya möjligheter till att analysera, dela och samordna uppgifter mellan myndigheter, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

– Att lämna in årsredovisningen digitalt ska vara förstahandsvalet och kommer i framtiden att bli obligatoriskt. Det ska vara enkelt och tryggt att göra rätt och digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara, fortsätter Annika Stenberg.

Fakta:
Det totala antalet årsredovisningar som lämnas in till Bolagsverket under 2018 är cirka 530 000 (prognos, samtliga företags- och föreningsformer)
Om dessa årsredovisningar på papper staplades på hög skulle det motsvara 10 Kaknästorn
I den nya tjänsten kan uppskattningsvis 340 000 företag lämna in sin årsredovisning digitalt (aktiebolag som redovisar enligt regelverket K2)
Företagare och ombud som vill lämna in årsredovisningen digitalt behöver en programvara som är anpassad för detta och en e-legitimation, t ex mobilt bank-id
Det blir enklare, snabbare och tryggare för företagare och ombud att använda den digitala tjänsten, då de slipper all pappershantering och direkt får en kvittens på inlämningen
På bolagsverket.se/digital-arsredovisning finns slutrapport, film och mera information om hur det rent praktiskt går till att lämna in årsredovisningen digitalt via den nya tjänsten.
Tjänsten kommer att vidareutvecklas så att alla som ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket ska kunna göra det digitalt 2020. Större aktiebolag som redovisar enligt regelverket K3 ska kunna lämna sina årsredovisningar under våren 2019.

Smart Government nästa steg
Den digitala tjänsten för årsredovisningar är ett första steg mot en spännande utveckling och ökad digitalisering. Parallellt med att Bolagsverket på regeringens uppdrag har utvecklat en tjänst för digital inlämning av årsredovisningar har myndigheten ingått i ett nordiskt samarbete om ”Smart Government”. I ett system med Smart Government kan företagen i realtid tillgängliggöra sin finansiella data till myndigheter och privata intressenter. Det innebär minskat uppgiftslämnande för företagen och förutsättningar för tillväxt och datadriven innovation. Enligt de beräkningar som gjorts i det nordiska samarbetet finns det en potential med ett fullt genomförande av Smart Government som resulterar i ett ekonomiskt nyttovärde på upp till 10 miljarder Euro.

Bakgrund
Den 21 juli 2016 beslutade regeringen att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet med tjänsten är att underlätta företagens inlämning av uppgifter samt effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningar.

Den 26 mars 2018 öppnar Bolagsverket en e-tjänst där mindre aktiebolag som använder det så kallade K2-regelverket kan lämna in sina årsredovisningar. Under våren 2019 ska större aktiebolag som använder K3-regelverket också kunna lämna in sina årsredovisningar i e-tjänsten. Det kortsiktiga målet är att digital inlämning av årsredovisningar ska vara förstahandsvalet för företag. Det långsiktiga målet är att digital inlämning ska bli obligatoriskt för alla som ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket ska bidra till regeringens mål om att minska företagens uppgiftsbörda och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering.

Genom en standardiserad och digitaliserad hantering av årsredovisningar möjliggörs återanvändning av information. Förutsättningar skapas även för en fortsatt utveckling inom området finansiell information, dessutom innebär en digital hantering väsentliga miljövinster i form av minskad pappersförbrukning.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen samt i dialog med bland annat Ekonomistyrningsverket, Riksarkivet, programvaruleverantörer och branschorganisationer.

Nytt regeringsuppdrag
Bolagsverket kommer att få ett nytt regeringsuppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar till att omfatta alla företagsformer som enligt gällande lagstiftning ska upprätta en årsredovisning och offentliggöra den genom att skicka in den till Bolagsverket. Tjänsten ska också utvecklas så att koncernredovisningar kan offentliggöras på samma sätt. Arbetet bygger vidare på tidigare uppdrag och innefattar också att fortsatt uppdatera och utveckla de taxonomier som behövs för uppdragets genomförande.