Nyheter

Utredning om klimatförändringar och elsäkerhet klar

Under 2017 har Elsäkerhetsverket utrett hur klimatförändringarna påverkar Sveriges elanläggningar. Temperaturökningen är inget stort problem för elanläggningarna men det kan däremot översvämningar vara. Nu finns en handlingsplan för att öka kunskapen i samhället.

Medeltemperaturen stiger, medelnederbörden ökar och även intensiteten i de kraftfullaste skyfallen ökar. Följdverkningar av detta är ökad översvämningsrisk och även ökad risk för ras och skred. Även frekvensen och intensiteten i åskovädren förväntas öka. Elsäkerhetsverket har tittat på hur dessa förändringar i klimatet kan påverka elanläggningar och tagit fram en handlingsplan med fokus på att öka kunskapen hos medborgarna och anläggningsinnehavare.

Konsekvenser och elsäkerhet
Vid en översvämning där elanläggningar hamnar under vatten, förblir de i vissa fall strömförande och farliga situationer kan uppstå för människor som kan skada sig genom elchock. Efter en översvämning finns också en ökad risk för brand och elchock i samband med kortslutning, som lättare uppstår i vattenskadad elektronik. Det är viktigt att elektronik kasseras eller saneras korrekt. Även åska, ras och skred medför risker kopplat till elchock och elbrand.

– Flera myndigheter, bland annat SMHI, SGU, SGI och kommunerna har tagit fram underlag såsom karteringar som visar var i Sverige risken för översvämningar, ras och skred förväntas bli stor framåt. Dessa underlag bör användas vid riskanalys av befintliga elanläggningar och vid beslut om placering och materialval vid nybyggnation, säger Jennie Andersson, vid Elsäkerhetsverket.

Handlingsplan för ökad kunskap
Under 2018 – 2019 kommer åtgärderna i Elsäkerhetsverkets första handlingsplan för klimatanpassning att genomföras och framåt planeras en revidering av den var tredje år. Myndigheten ska ta fram informationsmaterial och webbsidor för att höja anläggningsinnehavares kunskap om klimatförändringarna.

– Informationsmaterialet kommer att innehålla råd kring hur klimatförändringar förväntas påverka elanläggningarna och var anläggningsinnehavare kan hitta underlag till riskanalyser. Vi kommer även att försöka nå allmänheten för att höja kunskapen om hur man ska agera för att inte riskera att drabbas av elchock. Materialet ska både kunna användas i förebyggande syfte men även som riktad information i samband med akuta översvämningar.

På bilden:
Översvämning i Söderhamn.
Bild: Elsäkerhetsverket