Nyheter

Sverige och Norge skriver samarbetsavtal om vattenförvaltning

– Både Norge och Sverige genomför EU: s ramdirektiv för vatten. Vi har likartade naturtyper, arter, och därför också liknande utmaningar, säger HaV:s generaldirektör Jakob Granit.

– Vi behöver samma kunskapsunderlag och förvaltningsverktyg för att säkra en god och effektiv vattenförvaltning. Samarbetet ger oss tillgång till mer resurser, mer omfattande kunskapsunderlag och erfarenheter samt bredare expertis så att länderna kan utnyttja varandras styrkor.

Samarbetsavtalet är treårigt och tre områden är prioriterade:

1) Hållbar vattenkraft och hydromorfologi

Båda länderna har en betydande vattenkraftsproduktion, och vattenkraftsindustrin arbetar över nationsgränsen och är viktigt för båda ländernas och den gemensamma Nordiska energimarknaden. Målet är att utveckla en gemensam förståelse för hållbar vattenkraft baserat på god praxis, få så gemensam tolkning och förvaltningspraxis som möjligt av kraftigt modifierade vatten, god ekologisk potential och mindre stränga krav samt att utveckla god praxis för åtgärder i reglerade vattendrag.

2) Miljöövervakning och kartläggning

Länderna har många likartade vattentyper, vilket ger möjlighet att utnyttja ett större gemensamt data- och referensunderlag. Målet är att få ett så harmoniserat genomförande av vattendirektivet som möjligt och en effektiv användning av resurser i form av referensstationer, data och expertis.

3) Övrigt löpande samarbete

Samarbeten som redan pågår kommer att fortsätta för att ge bättre resultat och effektivare utnyttjande av resurser. Det gäller till exempel:

Gränsöverskridande avrinningsområde
Försurning och kalkning
Europeiskt arbete: Samordning av Europeiskt arbete där länderna har gemensamma intressen, särskilt i samband med granskning och översyn av vattendirektivet.
Övervakning av stora sjöar
Havsmiljöförvaltning
Marint skräp
Vattenförvaltning inom internationellt bistånd.

Foto: Niklas Egriell