Nyheter

Kan svensk processindustri att dra nytta av elektrobränslen?

I ett nystartat forskningsprojekt undersöker RISE, tillsammans med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs med stöd från Energimyndigheten, möjligheterna för svensk massa-, kemi- och pappersindustri att öka produktionen av förnybara drivmedel och samtidigt ta en mer aktiv roll på elmarknaden genom att producera så kallade elektrobränslen.

Sverige har som mål att ha en elproduktion som är 100 procent förnybar 2040. Målet ska nås genom att främst bygga ut produktionen av sol- och vindkraft, energislag som är väderberoende. Det riskerar att leda till en ojämn tillgång på el och ett elpris som går upp och ner, något som innebär en utmaning för energiproducerande och energikrävande industrier, till exempel kemi-, massa- och pappersindustrin. Samtidigt har Sverige som mål att mångfaldigt öka andelen förnybara drivmedel inom fordonsflottan.

En bidragande lösning på bägge utmaningarna skulle därför kunna vara elektrobränslen: flytande eller gasformiga bränslen som produceras av överskottsel, vatten och koldioxid från befintliga processer. Med anledning av detta ska RISE, i samarbete med Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs, undersöka möjligheterna för svensk processindustri att dra nytta av elektrobränslen.

– Intresset för elektrobränslen har de senaste åren vuxit lavinartat och det finns idag drygt ett fyrtiotal demonstrations- och pilotanläggningar i drift eller under uppbyggnad för konceptet i Europa. Än så länge finns ingen anläggning på plats i Sverige, men intresset för elektrobränslekonceptet är snabbt ökande även här, säger Anna-Karin Jannasch, ledare för fokusområdet Industriell omställning på RISE.

– För industrin skulle införande av elektrobränslekonceptet kunna innebära att man under perioder av låga elpriser har möjlighet att producera förnybara elektrobränslen som antingen kan lagras för senare användning eller säljas för externt bruk. För samhället finns även en möjlighet att skapa bättre balans i framtidens förnybara elnät samtidigt som man skapar sk kolsänkor genom att använda koldioxid från rökgaserna vid framställning av elektrobränslena, säger Anna-Karin Jannasch.

– För Södra är effektivt resursnyttjande viktigt. Att undersöka om vi med elektrobränslen ytterligare kan minska behovet av fossila drivmedel och samtidigt stärka vår elaffär för framtidens elkraftsystem ser vi som intressant att studera närmare, säger Catrin Gustavsson, Chef Innovation och Nya affärer på Södra.

Fakta elektrobränslen:
Elektrobränslen är ett samlingsnamn för syntetiska bränslen som framställs från el och vatten genom elektrolys till vätgas och syrgas. Vätgasen kan antingen användas direkt som bränsle eller insatsråvara för industriprocesser. Det är också möjligt att låta vätgasen reagera vidare till andra produkter såsom metan och/eller metanol via reaktioner med koldioxid från rökgaserna. I de fall elen för vattenelektrolysen och koldioxiden för att bygga kolväten är av förnybart ursprung skapas på detta sätt en koldioxidsänka då den ersätter fossila energibärare och produkter.