Nyheter

Nytt system för att redovisa mineraltillgångar

Tydligare, mer detaljerat och med högre transparens. Så ser det nya systemet för att redovisa mineraltillgångar ut. En lyft för såväl investerare som aktieägare inom gruvbranschen.

Att mineraltillgångar och mineralreserver redovisas på ett transparent, opartiskt och kvalitetssäkrat sätt är avgörande för att skydda aktieägare och investerare från missvisande eller felaktig information.

Den standard som länge använts inom mineralnäringen i Sverige, Norge och Finland, FRB-standarden*, lever inte längre upp till branschens egna ökade krav på transparens och tydlighet. Olika alternativ har utretts och valet har fallit på en internationellt vedertagen standard.

Det nya rapporteringssystemet går under benämningen PERC-standarden**. Jämfört med det gamla systemet är den nya standarden mer detaljerad.

Vad innebär de här förändringarna för aktieägare och investerare?

Det innebär att kraven på vad som ska redovisas och hur det ska rapporteras blir tydligare och därmed att aktieägare, investerare och potentiella investerare skyddas ännu bättre från otydlig eller missvisande information, säger Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin.

Övergången till en standard som närmare stämmer överens med de internationella rapporteringsstandarder som används på många håll i världen gör det också lättare att jämföra information om mineraltillgångar för internationella investerare.

– Det ser vi som mycket positivt, säger Kerstin Brinnen.

Sverige, Norge och Finland kommer arbetet med den nya standarden att drivas av den nybildade föreningen Fennoscandian Association for Minerals and Metals Professionals, FAMMP. Den huvudsakliga uppgiften för föreningen är att utse kvalificerade personer, QP, för publik rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Det är även föreningen som vid behov vidtar disciplinåtgärder mot kvalificerad person som inte följer regelverket. Föreningen ska drivas utan avgörande inflytande av gruv- och mineralindustrin.