Nyheter

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi 2017

Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och den totala effekten i slutet av året var 34,9 MW eller cirka 240 000 kvadratmeter solceller. Det innebar en tillväxt på 49 procent och den totala årliga produktionen av förnybar el från solceller är nu cirka 31,5 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 6 300 familjer.

Statistiken är inhämtad från elnätsägarna i Skåne och sammanställd av Solar Region Skåne inom projektet Sol i Syd. Kartläggningen visar att vid slutet av 2017 fanns 2 056 solcellsanläggningar anslutna till det skånska elnätet, med en total sammanlagd effekt på 34,9 MW.

Läs mer om statistiken på solisyd.se och solarregion.se

Åtta av tio utnyttjar investeringsstödet för solceller
Kartläggningen visar att över åttio procent av de solceller som byggdes i Skåne under 2015 och 2016 utnyttjade det statliga investeringsstödet. Eftersom stödet utbetalas retroaktivt så är siffran för 2017 fortfarande preliminär och andelen kommer sannolikt att stiga i takt med att fler färdigställda anläggningar får utbetalt stöd.

57 procent (20,2 MW) av den totala installerade solcellseffekten är godkänd för elcertifikat i Skåne, men eftersom det är vanligt att mikroproducenter bara tilldelas elcertifikat för sin överskottsproduktion av el så är andelen av elproduktionen som får elcertifikat sannolikt betydligt lägre. Elcertifikatsystemet är avsett att stötta all förnybar elproduktion som tillkommer i det svenska elsystemet men i praktiken är det alltså bara en del av elen från solceller som tilldelas elcertifikat. Krånglig administration och krav på kostsam mätning är ett troligt skäl till att många mikroproducenter inte finner det lönt att ansöka om elcertifikat för hela sin produktion av solcellsel.

Solceller växer i alla Skånes kommuner. Högst total effekt finns i Helsingborg, Malmö och Lund, men räknat per invånare (watt per capita) finns mest solceller i Simrishamn, Tomelilla och Ystad.