Nyheter

Efterlängtat besked om miljöanpassning av vattenkraften

Efter år av förhandlingar och debatt presenteras idag äntligen en ny lagstiftningen för prövning och modernisering av gamla vattenkraftverk. Naturskyddsföreningen har under många år arbetat för moderna miljökrav på minimitappningar i naturfåror och fiskvandringsvägar för att gynna livet i vattnet och rädda hotade arter som flodpärlmussla, ål och lax.

– Förslaget är en stor seger för den biologiska mångfalden i våra vatten. Men delar av det här lagförslaget hade behövt bli mycket tuffare för att säkra naturvärden och vattenkvaliteten, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Runt om i Sverige finns mängder med gamla vattenkraftverk och dammar som saknar tillstånd enligt modern miljölagstiftning. Av Sveriges drygt 2 000 vattenkraftverk har endast ett fåtal fungerande passager för upp- och nedströmsvandring av fisk. Syftet med den nya lagstiftningen är att miljöanpassa dessa anläggningar.

Enligt lagförslaget ska det i en nationell prövningsplan, som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för, göras avvägningar mellan behovet av miljöåtgärder och elproduktion, anges i vilken ordning kraftverken ska prövas och när prövningarna ska ha påbörjats. Naturskyddsföreningen anser att det är rimligt att man genom en nationell plan prioriterar hur översynen av vattenkraften ska ske.

– Det är bra att lagförslaget uttryckligen säger att det är vattendragens verkliga miljötillstånd som ska styra vilka miljöåtgärder som ska vidtas. Ett vattenkraftverk får inte äventyra möjligheten att uppnå miljöbalkens miljökvalitetsnormer för vatten eller försämra vattenkvaliteten. Detta är också krav som EU-kommissionen har ställt på Sverige, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

En stor svaghet är att många tusen dammar, som inte är knutna till vattenkraften och som idag helt saknar tillstånd, nu kommer att få tillstånd utan juridisk prövning. Eftersom dessa inte heller kommer att vara del av den nationella prövningsplanen kan det dröja mycket länge innan dessa miljöanpassas eller rivs och skadorna återställs.

– Detta var en dyrköpt eftergift. Det är beklagligt att inte alla förstår det stora värdet av rinnande vatten med hög biologisk mångfald – som dessutom innebär möjligheter och landsbygdsjobb i form av återställningar och naturturism, säger Karin Lexén.

I debatten om den nya lagen har det framhävts att prövning och miljöåtgärder är dyra för den enskilde kraftverksägaren. Därför har föreningen varit med och arbetat för den solidariska fond som ska hjälpa småskaliga vattenkraftägare att klara den nödvändiga omställningen.

Foto: E.on