Nyheter

Överenskommelse om etableringsjobb klar

Regeringen och arbetsmarknadens parter är överens om att införa etableringsjobb. Syftet med etableringsjobben är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden, samt att underlätta arbetsgivarnas framtida kompetensförsörjning.

– Bra att vi kommit så här långt. Nu är det viktigt att etableringsanställningarna kan användas på ett smidigt sätt. Det kräver en bra matchning, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

Ett etableringsjobb ska ge individen möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den anställde ska ges möjlighet att delta i sfi (svenska för invandrare) och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om. Medel kommer att finnas för platser inom Yrkesvux inom utbildningar som är relevanta för parterna. Normalt ska ett etableringsjobb kunna leda till en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren.

Etableringsjobb kommer att innebära en helt ny modell för staten att stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Arbetsgivarens totala lönekostnad begränsas och individen får en statlig individersättning under högst två år. Storleken på individersättningen ska ge incitament för individen att gå över i en reguljär anställning.

Regeringen kommer nu att arbeta fram ett förslag till hur ersättningen till individer i etableringsjobb kan utformas med ambitionen att notifiera detta till Europeiska kommissionen sommaren 2018. Ett arbete ska också göras för att ta fram förslag till nödvändiga lagändringar med tidplanen att. remittera dessa sommaren 2018 för att därefter kunna överlämna en proposition till riksdagen i mars 2019.

Arbetsförmedlingen kommer inom kort att få i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknadens parter utreda utformningen av en modell för upphandlad matchning till etableringsjobb. Avsikten är att externa aktörer ska stå för en väsentlig del av matchningen till etableringsjobb. Regeringen och parterna ska också tillsammans se över insatser så att sfi och annan reguljär utbildning samt validering kan komplettera etableringsjobben. Regeringens och parternas ambition är att etableringsjobben ska kunna införas under andra halvåret 2019.

Vid ett införande av etableringsjobb 2019 kommer arbetsgivarens totala lönekostnad för anställningen att uppgå till 8 400 kronor per månad. Den statliga individersättningen kommer att uppgå till högst 9 870 kronor per månad. Arbetsmarknadens parter och regeringen avser att gemensamt arbeta för att satsningen, fullt utbyggd, ska omfatta minst 10 000 individer.