Nyheter

Fortum ansöker om fyra dammutrivningar

Fortum har ansökt om att få riva ut fyra dammar i anslutning till sjön Upplunden i Hagfors kommun. Dammarna, som ligger i Klamma Älv och Kvarnbäcken, har tidigare använts för flottningsändamål och reglering.

Utrivningen av dammarna skulle innebära bättre vandringsmöjligheter för fisken då vattendragen kring sjön Upplunden tillåts återgå till sina naturliga tillstånd.

Den 16 februari ansökte Fortum till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg om tillstånd att riva fyra mindre dammar i Upplundens avrinningsområde. Dammarna vid Älgsjön, Lankan, Ormräjtika och Ögsjön har tidigare använts för flottning och reglering men står idag utan användningsområde och är dessutom i dåligt skick.

– Utrivningen av de fyra dammarna kommer att ge positiva effekter för natur- och vattenmiljön. Sjöarna återfår sin naturliga vattenståndsvariation, vilket är bra för hela naturmiljön och en förändring av sjöns vattenstånd kommer inte heller att påverka några av de lokalboende, säger Katarina Erelöf, ansvarig för projektet på Fortum.

Fortum vill genomföra så kallade biotopförbättrande åtgärder som innebär att stenar och naturgrus tillförs för att få en jämn bottenlutning i vattendraget efter utrivningen.

Om projektet beviljas kommer arbetet att inledas så snart som möjligt enligt domens villkor. Projektet kommer att utföras under sommar och höst för att undvika att störa djurlivet under våren, då det är som mest aktivt och känsligt.

Projektet genomförs i samverkan med Klarälvens vattenråd som har tagit fram en lokal åtgärdsplan för Upplundens avrinningsområde. Förutom Fortums dammutrivningar ingår bland annat elfiske och inplantering av flodkräfta i planen.