Nyheter

AMEXCI – Additiv tillverkning

AMEXCI – med målsättningen att Additiv tillverkning i Sverige ska växa besökte Alfred Nobel Science Parkpå februari månads First Friday!

AMEXCI AB, ett företag med fokus på additiv tillverkning, som startade i december 2017. Bakom företaget står ett flertal stora bolag där alla har lika stora ägarandelar.

Additiv tillverkning är egentligen samlingsnamnet för flera underkategorier som i sin tur är indelade i flera olika kategorier. Inom AMEXCI har man valt att fokusera på i huvudsak tre kategorier: Powder Bed Fusion, Directed Energy Deposition samt Binder Jetting.

Tillsammans med närheten och tillgången till CT-skanning på plats i Karlskoga är den geografiska placeringen strategiskt vald. Attraktionskraften att få arbeta med verksamheten har också visat sig väga tyngre än geografisk placering, då man bl a har attraherat spetskompetens från Danmark. Det finns sedan lång tid tillbaka stor aktivitet både på industriell och akademisk nivå när det gäller additiv tillverkning.

Idag har AMEXCi 7 anställda, men planerar att vara ett 10-tal medarbetare vid årsskiftet. Hur mycket man kommer att växa hänger ihop med behovet hos ägarföretagen då det är de som styr hur AMEXI ska arbeta. Huvudsyftet är att stötta och hjälpa ägarföretagen utifrån deras behov av tillverkning och utveckling.

Intressant är att det idag bara finns 3 aktiva legotillverkare i Sverige (3D-printing i metall) och endast 6 000 installerade metallprinters globalt i hela världen.

– Det här är en utmaning, om nu AMEXI´s alla företag skulle dra igång stort, då finns helt enkelt inte tillräcklig produktionskapacitet för att bemöta behoven och det finns inte heller tillräckligt med kvalificerad personal som har rätt kompetens på området, säger Edvin Resebo.

Ser man till dessa förutsättningar så kan man konstatera att det finns behov av tidig omställning redan i yrkesutbildningarna samtidigt som kunskaper om additiv tillverkning behövs även i universitetsutbildningarna.

– För industrin är varje enskilt case motiv nog för att man ska ställa om sin tillverkning och det finns många faktorer som är bättre i en 3D-printad modell jämfört med en traditionellt svetsad sådan, avslutar Edvin.

Bild: Edvin Resebo, AMEXCI AB föreläser på First Friday, Alfred Nobel Science Park.