Nyheter

Stor skillnad mellan kvinnor och män i upplevd jämställdhet på arbetsplatsen

Bara drygt fyra av tio kvinnor i hotell- och restaurangbranschen anser att deras arbetsplats är jämställd, medan motsvarande siffra bland män är hela sju av tio. Det är därmed den bransch där gapet är störst mellan kvinnors och mäns syn på arbetsplatsens jämställdhet. Det visar Sveriges största arbetslivspanel Manpower Work Life.

– Att det är så stor skillnad i upplevd jämställdhet visar att många arbetsplatser fortfarande har lång väg kvar. Arbetsgivare som redan arbetar aktivt med att tillvarata kompetenser hos både män och kvinnor har ett försprång när det gäller att rekrytera och behålla medarbetare, säger Per Johansson, vd på Experis.

Nästan sju av tio svenska män, 67 procent, anser att deras arbetsplats är jämställd. Samtidigt upplever bara drygt hälften av kvinnorna, 52 procent, deras arbetsplats som jämställd. Den största skillnaden mellan kvinnors och mäns upplevelse av jämställdhet är i hotell- och restaurangbranschen, följd av hälso- och sjukvård, finansverksamhet, IT- och telekom samt detaljhandel.

a jam

De kvinnor som anser att de arbetar på en jämställd arbetsplats återfinns främst i fastighetsbranschen, utbildningssektorn eller i transportbranschen. Bland männen är det däremot arbetsplatser inom finansbranschen, konsultverksamhet samt offentlig förvaltning som anses mest jämställda.

– Målet för alla arbetsgivare, oavsett bransch, måste vara att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. För individer handlar det om personlig utveckling, för företag handlar det om lönsamhet och konkurrenskraft över tid. Man har helt enkelt inte råd att slarva bort kompetens, säger Per Johansson.
Topplista: Branscherna med störst gap i upplevd jämställdhet (skillnad i procentenheter mellan män och kvinnor)

1. Hotell- och restaurang                            27 procentenheter

2. Hälsa-, sjukvård och läkemedel               26 procentenheter

3. Finansverksamhet                                  23 procentenheter

4. IT- och telekom                                      19 procentenheter

4. Detaljhandel                                           19 procentenheter
Tips: Sju steg mot en jämställd arbetsplats
1. Ändra på dig själv först.
Börja med att rannsaka dig själv. Tror du på det här – på riktigt? Engagemanget måste vara äkta, annars framstår det bara som trendängslighet.

2. Ledningen måste äga frågan, inte delegera den. Förändring måste börja i högsta ledningen. Jämställdhet är en strategisk fråga, inte en personalfråga.

3. Vänd på frågan: Fråga ”Varför inte?” I stället för att säga att någon inte har erfarenheten för en tjänst, fråga vad organisationen behöver göra för att det ska fungera.

4. Anställ människor som värdesätter människor. De kommer att få ut mesta möjliga av alla runt omkring sig, och se värdet av att medarbetare kan behålla balansen i livet.

5. Kultur, inte program. Färdiga program för stärkt jämställdhet fungerar dåligt. Ledningen måste påverka arbetsplatskulturen och åstadkomma långsiktig förändring.

6. Var tydlig: Jämställt när och var? Det räcker inte att bara anställa lika många män och kvinnor – arbeta för jämställdhet på alla nivåer och i alla affärsområden.

7. Sätt upp mätbara mål. Mått hjälper organisationen att behålla fokus på att bygga jämställdhet. Stäm av löpande hur långt ni har kommit.

Frågan som ställdes var ”I vilken utsträckning instämmer du med påståendet ’Jag upplever att jag arbetar på en jämställd arbetsplats’?” med svar på en skala från 1–7. Procentsatserna ovan utgör de som svarade 5, 6 eller 7.

4 793 personer deltog i ManpowerGroups arbetslivspanel. De utgör ett representativt urval av Sveriges arbetsföra befolkning avseende ålder, kön och bostadsort.

Redaktionen