Nyheter

Regeringen satsar 200 miljoner på att förebygga torka och på fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser

Fjolårets och årets låga grundvattennivåer ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare. Grundvatten påverkar vår dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism. Den påverkar också förutsättningarna för växter och djur. Regeringen presenterar därför en satsning på att förbygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna.

Kommunerna bär det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa tillgång till rent vatten. Arbete pågår men mer behöver göras. Regeringen och de statliga myndigheterna arbetar med flera olika åtgärder för att hantera vattensituationen på både kort och lång sikt. Som en del i detta arbete presenterar regeringen idag en satsning på 200 miljoner inför höstens budgetproposition riktat mot att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser. Det kommande förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Förebygg torka
Huvuddelen av medlen investeras i att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, genom att i större utsträckning restaurera och anlägga våtmarker.

Att fördröja vatten har betydelse för att fylla på yt- grundvattensystemen men har också andra positiva effekter. Våtmarker som restaureras och nyanläggs bidrar till biologisk mångfald, klimat och att minska övergödningen. Att bromsa upp och hålla kvar vatten kan göras på flera olika sätt, anpassat till omgivningen. Medlen ska kunna användas i jord- och skogsbruk såväl som i tätort.

a gvatten

Naturvårdsverket kommer inom kort att få i uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi där frågan om risken för torka får särskild betydelse.

Fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser
Kunskapen om grundvattenresurser i utsatta regioner behöver öka för att kommunerna ska kunna vita relevanta åtgärder. I höstens budgetproposition kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) få förstärkta resurser för att kunna bistå kommuner och län med fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser i särskild utsatta regioner.

Öka medel till nationella vattenkatastrofgruppen VAKA
VAKA är en viktig stödfunktion som kommuner kan åberopa vid dricksvattenkatastrofer. VAKA har byggts upp genom tillfälliga medel och nu säkerställer regeringen att verksamheten kan fortsätta.

Regeringen förstärker redan innevarande år resurserna för den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA och gruppen kommer att tillskjutas medel i höstens budgetproposition för att säkerställa verksamheten mer långsiktigt.

Foto: SGU

Redaktionen